Tiem

In beweging naar werk in de gemeente Zwolle

Tiem voert voor de gemeente Zwolle de Participatiewet uit. Daarvoor heeft zij met een aantal externe partijen afspraken gemaakt over het begeleiden van klanten bij hun arbeidsontwikkeling en bemiddeling naar regulier werk. Bewegen Werkt is een van die partijen. Zij biedt aanvullend op de dienstverlening van Tiem een beweegprogramma aan en individuele coaching. Het is een programma dat goed past binnen het totale dienstenpakket dat Tiem haar kandidaten kan bieden.” aldus Jan Demmer adviseur bij Tiem.

Over Tiem

Tiem begeleidt in samenwerking met werkgevers mensen naar zo regulier mogelijk werk. Voor mensen die dat (nog) niet kunnen, heeft Tiem passend werk en ontwikkelingsmogelijkheden. Tiem wil betrouwbaar en herkenbaar zijn in de regio met een eenduidige aanpak naar werk en voert dit gezamenlijk uit.

Eén van de uitgangspunten van de Participatiewet is dat overheid, werkgevers en onderwijs, vraag en aanbod bij elkaar brengen. Door gezamenlijke een sluitende keten te realiseren van in- door- en uitstroom op de arbeidsmarkt kan Tiem vraag en aanbod op elkaar laten aansluiten.

Naar werk

Met de inkoop: ‘Naar werk’ worden kandidaten uitbesteed die eerder nog geen plek hadden. Met de samenwerking met contractpartners worden meer werkplaatsen voor kandidaten gevonden. Bewegen Werkt brengt naast de beweeginterventie ‘Bewegen Werkt’ vanuit haar netwerk in Zwolle diverse werkplekken aan. Samen met Tiem wordt voor en met elke deelnemer de best passende werkplek gezocht.

Onze aanpak

Het Werkfit-traject bestaat uit deelname aan het Bewegen Werkt beweegprogramma en individuele coaching. Deze aanpak zorgt ervoor dat uitkeringsgerechtigden met gezondheidsbelemmeringen een veel grotere kans maken op het vinden van werk.

We bieden beweeg- en spelvormen aan, gericht op verbeteren van de fysieke fitheid, de mentale weerbaarheid, vergroten netwerk en versterken van werk gerelateerde competenties. Naast de beweegactiviteiten vindt er individuele coaching plaats op gezondheid, leefstijl, competenties en de stap naar werk. Om gestelde doelen in beeld te houden, wordt er een tussenevaluatie en een driegesprek gepland. Het wordt afgesloten met een eindtest om de resultaten te meten.

  • Intake met vragenlijsten leefstijl, gezondheid en mentaal, doelengesprek met de Bewegen Werkt coach.
  • Coaching op individuele doelen gedurende maximaal 9 maanden. De intensiteit van de begeleiding zal afhangen van de persoonlijke situatie van de deelnemer. Tenminste eens per week een contactmoment. Bij meerdere deelnemers gaan we in een groep(je) trainen en samen werken aan herstel. Er wordt gewerkt met de coachmethodiek van Whitmore. Kortgezegd betekent dit dat deelnemers zelf doelen stellen en daar de verantwoordelijkheid voor leren nemen.
  • Ondersteuning bij de plaatsing bij werkgevers gedurende de periode van 6 maanden.

Resultaat

Het WerkFit-traject van Bewegen Werkt heeft bij Tiem geresulteerd in een aantal mooie werkervaringsplaatsen en vervolgactiviteiten. Gedurende het traject zijn vanuit het netwerk van Bewegen Werkt verschillende werkplekken bezocht. Daarnaast zijn in samenwerking met Tiem enkele concrete werkplekken gerealiseerd, namelijk bij de werkgevers Kadmo, Place van Dome en Zalsman. Zelfs in de coronaperiode is een deelnemer onder begeleiding gestart bij een werkplek in de wegenbouw.

In totaal hebben 18 kandidaten via Tiem deelgenomen het WerkFit-traject. Hiervan zijn er 7 uitgestroomd en 11 kandidaten nemen momenteel nog deel aan het traject. In samenwerking met Tiem zijn we actief om ook deze kandidaten naar werk(ervaring) te begeleiden.

Tijdens het WerkFit-traject zetten we kleine stapjes die grote impact hebben op het leven van deelnemers.