Bewegen Werkt via Stichting De Friesland

Laatste nieuws

Stichting De Friesland ondersteunt gemeenten in Friesland om werk te maken van preventie. Daarbij is het in 2022 mogelijk om voor uitkeringsgerechtigden te starten met Bewegen Werkt: een bewezen effectieve interventie van 12 weken, 2 dagdelen per week, die gericht is op het bevorderen van (positieve) gezondheid en participatie van mensen met een uitkering.

10 Friese gemeenten hebben hun interesse kenbaar gemaakt om (minimaal) één groep van 16 uitkeringsgerechtigden aan te melden voor deelname. De volgende gemeenten starten binnenkort of zijn al gestart met Bewegen Werkt:

  • Weststellingwerf (maart 2022 met een groep statushouders)
  • Tytsjerksteradiel / Achtkarspelen (maart 2022 met reguliere klanten met een P-wet uitkering)
  • De Fryske Marren (mei of september 2022)

Zes gemeenten zijn nog in overleg over de mogelijke start. Eén gemeente heeft aangegeven niet te starten met Bewegen Werkt. Dit betekent dat er dus nog ruimte is voor (minimaal) één extra Friese gemeente om Bewegen Werkt in te zetten. U kunt zich hiervoor melden bij Jan Plat van Bewegen Werkt (jan.plat@bewegenwerkt.nl). Zie voor meer informatie over Stichting De Friesland de volgende link.

De Friesland

Nauwe samenwerking met de gemeenten

Deelnemers worden aangemeld door een werkcoach van de afdeling werk en inkomen of het sociaal team van de gemeente. De aanmelder krijgt regelmatig een terugkoppeling over de voortgang. Halverwege Bewegen Werkt wordt samen met de aanmelder en deelnemer vastgesteld hoe het vervolg eruit zal zien. Dankzij dit driegesprek worden doelen haalbaar, zoals Participatie (school of (vrijwilligers)werk), blijven bewegen (lid sportvereniging of anders fysiek actief) en/of een passend zorgtraject. Hierin wordt tijdens Bewegen Werkt nauw samengewerkt met ketenpartners in de gemeente, zoals de aanmelder, buurtsportcoach en zorgprofessionals.

Als doelen worden gehaald, verwacht Stichting De Friesland dat er voldoende enthousiasme is om Bewegen Werkt als gemeente zelfstandig voort te zetten, zodat de samenwerking met Bewegen Werkt kan worden voortgezet.