Gemeente Meppel

Startklas werkt motiverend: inburgeren is hard werken

De gemeente Meppel heeft de afgelopen maanden positieve ervaring opgedaan met een zogenoemde 'startklas' voor inburgeraars. De startklas maakt statushouders vlug wegwijs in Meppel. Onderdeel van deze aanpak is het programma 'Sportief Inburgeren' van Bewegen Werkt.

De Meppeler Courant publiceerde op 22 december 2021 een artikel over de startklas in Meppel. Het artikel lees je hieronder.

In een klas volgen zij onder meer Nederlandse taallessen. Nieuwkomers kunnen zo sneller werk vinden en beter meedoen in de samenlevering. ''Een startklas werkt heel motiverend voor inburgeraars. Je geeft ze een warm welkom en laat ze nadenken over hun toekomst.'' Aldus Karin Jongman, beleidsmedewerker Sociaal domein gemeente Meppel.

Vanaf 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet Inburgering in werking. Iedereen die vanaf die datum in Nederland een verblijfsstatus krijgt, valt onder deze nieuwe wet. Met als doel dat alle inburgeraars snel en volwaardig meedoen in de Nederlandse maatschappij. In deze wet krijgen gemeenten zelf de regie. Gemeenten kopen leerroutes en houden toezicht op de inburgering. Dit in tegenstelling tot het voormalige stelsel, waarin nieuwkomers een lening moesten sluiten om hun inburgering te betalen en zelf een taalschool moesten zoeken. Gemeenten stonden aan de zijlijn en kwamen pas in beeld als statushouders vanuit de participatiewet naar werk begeleid moesten worden. In de praktijk was dat veel te laat. De nieuwe wet werd bijna unaniem aangenomen door de Tweede Kamer.

Succesformule

Ter voorbereiding op de nieuwe inburgeringswet heeft de gemeente Meppel de afgelopen maanden een pilot uitgevoerd. Acht nieuwkomers volgden tien weken lang verschillende lessen in Meppel. Of de pilot in 2022 definitief in dezelfde vorm een vervolg krijgt, moet nog worden besloten. Maar volgens wethouder Henk ten Hulscher laat de pilot zien dat Meppel een succesformule te pakken heeft. ''Statushouders zijn nieuw in ons land en wij willen ze een goede start geven. De lessen bieden uitkomst. Wij willen voorkomen dat mensen, na lange wachttijden in de asielprocedure, opnieuw moeten wachten voor ze kunnen starten met hun inburgering. We houden de nieuwkomers actief, door ze meteen een plekje in een startklas te geven, zodat ze snel en goed starten met hun inburgering en uiteindelijk een geschikte baan vinden.''

Intensief

Tien weken lang kregen de acht statushouders elke dag les op het Leer Werk centrum in Meppel. Naast taal, ging het onder meer over gezondheid, werk, onderwijs, verenigingen en vrijwilliger zijn. Ook brachten zij een bezoek aan verschillende bedrijven in Meppel. De lessen werden getolkt door oudkomers die als vrijwilliger graag wilden helpen. ''De statushouders hebben de afgelopen weken als inentief ervaren. Veel is nieuw voor ze. Maar inburgeren is hard werken, daar kunnen ze beter meteen maar aan wennen.'', zegt Karin Jongman.

Na afloop van de startklad wordt voor iedere statushouder een Plan Inburgering en participatie (PIP) opgesteld: ''Een PIP is maatwerk. Door te werken met een startklas leren we iedereen goed kennen en krijgen statushouders inzicht in hun mogelijkheden. Deze inzichten gebruiken we om vast te leggen welke taalroute bij iemand past en maken wij afspraken over activiteiten die een statushouder helpt om aan het werk te kunnen.'' alsdus Jongman.

Tekortkomingen

Het huidige stelsel kent vele tekortkomingen. De overheid maakt het inburgeraars moeilijker in plaats van makkelijker om hun plek te vinden in de samenleving. Instanties geven mensen tegenstrijdige opdrachten en wie niet snel genoeg zijn examens haalt krijgt al snel een boete. Ook inburgeringseisen zijn te ingewikkeld en nieuwkomers worden van het kastje naar de muur gestuurd, stelt de nationale Ombudsman in een rapport over het huidige inburgeringsstelstel. ''Ze raken verstrikt in het oerwoud van de Nederlandse regelgeving, terwijl ze de taal nog moeten leren, moeten wennen aan een nieuw land, vaak getraumatiseerd zijn en familie willen laten overkomen.'' vertelt de ombudsman in het dagblad Trouw. Door de gemeenten nu zelf de regie in handen te geven, mikt de overheid op verbetering.

Rol van Bewegen Werkt

Met ingang van het nieuwe jaar nemen Bewegen Werkt, een organisatie die ervaring heeft met de begeleiding van inburgeraars, en lokale maatschappelijke organisaties de begeleiding van statushouders deels voor hun rekening. Bewegen Werkt richt zich onder andere op het programma 'Sportief Inburgeren'. Een programma waarbij de fysieke en mentale gezondheid van de nieuwkomers wordt verbeterd. In de beweeglessen wordt tegelijkertijd gewerkt aan de taalontwikkeling. Hiervoor zijn specifieke spelvormen ontwikkeld. De taalontwikkeling kan bijvoorbeeld gericht zijn op het menselijk lichaam. Zo worden er estafettes georganiseerd waarbij de inburgeraars bordjes met termen als 'hoofd' en 'arm' op het juiste lichaamsdeel moeten plakken. Op deze manier kunnen ze op een actieve manier werken aan hun lichaam en taalvaardigheid.

Geïsoleerd

Bewegen Werkt zet zich ook in voor de geïsoleerde statushouders. Volgens de organisatie zijn er verschillende groepen inburgeraars die een vergroot risicolopen om geïsoleerd te raken. Denk aan vrouwen die voornamelijk het huishouden doen en de zorg hebben voor hun kinderen. Of mannen die moeite hebben aan te haken bij de maatschappij. Onderliggende problemen bij deze groepen dreigen verwaarloosd te worden. Inzet van Bewegen Werkt voor deze 'geisoleerde' groepen is primair gericht op het blijvend participeren door deelname aan sport en (vrijwilligers) werk. Wanneer de lessen definitief van start gaan, is nog niet bekend. Het uitgangspunt is maart 2022.

Bron: Meppeler Courant, 22-12-2021