Veilig en Preventief werken bij Hombergh Lomm B.V.

Hombergh Lomm B.V.

Vorig jaar is Hombergh Lomm B.V. gestart met het project Veilig en Preventief werken. Het project heeft geleid tot een gedeelde visie op duurzame inzetbaarheid voor de organisatie en tot gedragen activiteiten die de inzetbaarheid van alle medewerkers heeft geoptimaliseerd.

Hombergh Lomm

Hombergh Lomm is gespecialiseerd in het leveren van maatwerk van houten verpakkingen voor opslag en transport. Met 20 vaste medewerkers en gemiddeld 5 flexibele medewerkers wil zij voor de klanten zorgdragen voor duurzame producten, die passen bij wens en verwachtingen van de klant.

Door een hogere pensioenleeftijd, de stijging van de gemiddelde leeftijd van de medewerkers en frequenter langdurig verzuim bij oudere medewerkers, is zorg ontstaan over de gezondheid en duurzame inzetbaarheid van de medewerkers.

Aandacht voor gezondheid en duurzame inzetbaarheid

Bij Hombergh ontstond de wens om meer energie te steken in de gezondheid en duurzame inzetbaarheid van haar medewerkers. Het verbeteren van de gezondheid en inzetbaarheid wordt bij Hombergh ook gezien als een belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarde, die past bij de aandacht die zij voor haar medewerkers heeft.

De directie van Hombergh vindt een pro-actieve houding van de medewerkers hierin belangrijk. Wat willen medewerkers zelf om gezond en inzetbaar te blijven en welke acties ondernemen ze hiertoe? Hombergh is tot het project ‘Veilig en Gezond Werken’ gekomen. Bestaande uit verschillende activiteiten die op organisatie en medewerker niveau werden uitgevoerd.

Doelen

De volgende doelen zijn vooraf door Hombergh opgesteld:

  1. Het formuleren van een heldere en gedragen visie op duurzame inzetbaarheid.
  2. Het opstellen van een plan van aanpak om de inzetbaarheid te behouden/verbeteren én om verzuim te voorkomen bij zowel individuele medewerkers, teams als de gehele organisatie.
  3. Het bereiken van alle medewerkers met betrekking tot het vergroten van de bewustwording omtrent duurzame inzetbaarheid. Dit is een eerste stap richting gedragsverandering. Door in te zetten op individuele begeleiding en ondersteuning van de organisatie zal de verhoogde bewustwording moeten leiden tot een duurzame gedrags- en cultuurverandering.

Onze aanpak

Hombergh heeft Bewegen Werkt in gezet om het project ‘Veilig en Gezond Werken’ tot een succes te maken. De volgende interventies zijn ingezet:

Individuele adviesgesprekken

Er hebben adviesgesprekken van 2 uur plaatsgevonden met alle 20 vaste medewerkers van Hombergh. In de adviesgesprekken is het Huis van Werkvermogen als basis gebruikt, aangevuld met de Monitor Duurzame Inzetbaarheid. Op deze wijze zijn semigestructureerde gesprekken gevoerd met de medewerkers. De adviesgesprekken waren bedoeld om na te gaan op welke wijze de medewerkers omgaan met de diverse aspecten van het Huis van Werkvermogen en in welke mate zij zelf vinden dat ze verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen inzetbaarheid en die van collega’s.

Op basis van de gesprekken is een tussenrapport opgesteld voor Hombergh met een advies voor vervolgacties. De uitkomsten zijn besproken met de projectgroep, ter evaluatie en voorbereiding op een gezamenlijke sessie met alle medewerkers.

In de gesprekken kwamen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Werkvermogen
  • Arbeidsomstandigheden (zelfstandigheid, afwisseling, werkdruk en fysieke belasting)
  • Leefstijl (bewegen, roken, alcohol, voeding, ontspanning)
  • Productiviteit

Afhankelijk van de individuele uitkomsten hiervan is de medewerker geadviseerd op welke wijze gewenste gedragsverandering te realiseren is.

Teamadvies sessie

In aanwezigheid van alle medewerkers zijn de uitkomsten gepresenteerd van de analysefase aan de hand van een presentatie. Na een toelichting van de uitkomsten is vervolgens in overleg met de medewerkers nagegaan welke knelpunten zij ervaren ten aanzien van zichzelf en ten aanzien van Hombergh bij het realiseren van duurzame inzetbaarheid. De meest urgente knelpunten zijn samen vastgesteld. Vervolgens is gediscussieerd over mogelijk oplossingen.

Op basis van deze sessie is het plan van aanpak verder uitgewerkt in concrete actiepunten.

Aanvullende adviesgesprekken

De uitkomsten van de eerste gesprekken met de medewerkers gaf aanleiding om bij 4 medewerkers aanvullende adviesgesprekken te voeren om hun inzetbaarheid te optimaliseren. De thema’s van de gesprekken varieerden van “optimaliseren van de persoonlijke vitaliteit en gezondheid” tot “ontwikkeling van professioneel leiderschap”.

Advies bijeenkomsten

In hetzelfde jaar zijn 3 groepsbijeenkomsten uitgevoerd met achtereenvolgens de onderwerpen Gedragsverandering, Fysieke Belasting en Gezond Werken voor fabrieksmedewerkers en Fysieke Belasting en Gezond Werken voor kantoormedewerkers.

  • De bijeenkomst Gedragsverandering vond plaats buiten werktijd voor geïnteresseerde medewerkers. In de bijeenkomst is aandacht besteed aan communicatie, geven en ontvangen van feedback en het aanleren van een pro-actieve houding met gebruik van de “kracht van acht”. Op interactieve wijze is maatwerk gerealiseerd waar ieder op zijn/haar manier heeft gewerkt en geoefend met de aangereikte adviezen.
  • De bijeenkomst Fysieke Belasting en Gezond Werken vond plaats tijdens werktijd en bestond uit een gezamenlijke start van 1 uur, waarin theoretische achtergrond van fysieke belasting en belastbaarheid werd besproken. Vervolgens is in 3 uur tijd aan alle werknemers advies gegeven op de werkvloer over fysieke belasting, op participatieve wijze. Kantoorpersoneel heeft tijdens haar bijeenkomst een hulpmiddel ontvangen waarmee zij in het vervolg mede zelf kunnen beoordelen of hun werkplek voldoet aan de benodigde eisen. Fabriekspersoneel heeft tijdens haar bijeenkomst onder andere geleerd hoe zij elkaar beter kunnen ondersteunen en coachen bij het realiseren van een optimalere fysieke belasting tijdens het werk. Een belangrijk aspect in beide sessies was de aandacht voor ergonomische aspecten in het werk. Ergonomische verantwoord werken leidt tot een afname van de fysieke belasting op de werkvloer, waardoor medewerkers langer in staat zijn om hun werkzaamheden uit te (blijven) voeren.

Het borgen van de duurzame inzetbaarheidsaanpak

Na de individuele vitaliteitsgesprekken met alle medewerkers en een tweetal teamsessies is een plan opgesteld om gezamenlijk de duurzame inzetbaarheid bij Hombergh te optimaliseren. Op basis van een zorgvuldige analyse en planning zijn genoemde activiteiten georganiseerd en samen met betrokkenen geëvalueerd. Hombergh heeft de uitkomsten hiervan zelf geborgd met een duurzame inzetbaarheidsaanpak.

Hombergh heeft beter zicht op de rol die werknemers zelf willen en kunnen spelen ten aanzien van hun vitaliteit en kan samen met hen een duurzaam gezond bedrijf realiseren.

Hombergh Lomm over het resultaat

“Dankzij de samenwerking met Bewegen Werkt hebben we nu beter zicht op wat we wel en niet van ons personeel kunnen en mogen verwachten in ons productiebedrijf. Alhoewel er geen sprake is van 100% eigen regie bij onze werknemers, zijn we wat betreft het thema duurzame inzetbaarheid en de gezamenlijke verantwoordelijkheid hiervoor, dichter bij elkaar gekomen!”

Wil je meer informatie?

We vertellen je graag meer over onze aanpak en oplossingen. Neem contact met ons op via info@bewegenwerkt.nl of 085 073 33 00.