Aanpak Organisatiescan en Adviestraject GGZ

Ben je benieuwd hoe jouw organisatie op het gebied van duurzame inzetbaarheid ervoor staat? Wat de sterke punten van jouw organisatie zijn en waar nog kansen liggen? Of dit thema voldoende onder leidinggevenden leeft en het ook daadwerkelijk onderdeel van de bedrijfsvoering is? Overweeg dan eens een organisatiescan, bestaande uit een organisatiescan (uitgevoerd door Berenschot) en een adviestraject (uitgevoerd door Bewegen Werkt).

BB Organisatiescan

Berenschot, met uitgebreide ervaring in het ontwikkelen van digitale scans voor duurzame inzetbaarheid, heeft samen met Bewegen Werkt, een vooraanstaande organisatie die al ruim 30 jaar bijdraagt aan vitaliteit en inzetbaarheid, de Bewegen Werkt en Berenschot Organisatiescan GGZ (BB Organisatiescan GGZ) ontwikkeld. Deze gezamenlijke inspanning biedt een krachtige tool om duurzame inzetbaarheid in de geestelijke gezondheidszorg te meten en te bevorderen.

Organisatiescan

Met behulp van de organisatiescan ontdek hoe jouw organisatie ervoor staat op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Deze tool biedt inzicht in de gezondheid en tevredenheid van medewerkers in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). De scan beoordeelt of jouw organisatie effectief gebruikmaakt van cao-regelingen voor duurzame inzetbaarheid en of het geïmplementeerde beleid daadwerkelijk positieve resultaten oplevert.


Deelnemende instellingen ontvangen een uitnodiging voor een vrijwillige duurzaamheidsscan via Qualtrics, in te vullen door HR-medewerkers, bestuurders of andere stakeholders. Binnen drie werkdagen ontvangen ze een gedigitaliseerd rapport met rode, gele en groene indicaties per thema, waarbij sterke punten en verbeterpotentieel op het gebied van duurzame inzetbaarheid worden belicht. Deze resultaten worden besproken in een online adviesgesprek.

Adviestraject

Uit de resultaten van de organisatiescan volgt een adviestraject. De 25 organisaties binnen de GGZ die in aanmerking komen voor het adviestraject, zullen we gaan begeleiden en adviseren in de vervolgstappen van Duurzame Inzetbaarheid. Per organisatie zijn 24 uren beschikbaar om concreet aan de slag te gaan met de uitkomsten van de organisatie scan.

De aanpak richt zich op de volgende stappen:

Ureninzet

  • Adviesgesprek na oplevering rapport BB Organisatiescan GGZ
  • Stap 1: Planning en structuur – een waarderend interview
  • Stap 2: Ondersteuning bij vervolgstappen en verdiepende activiteit
  • Stap 3: Evaluatiegesprek na afloop van ingezette activiteiten
  • Stap 4: Advies over vervolgstappen en borging

Totaal

4

2

12

3

3

24


Bij Bewegen Werkt ontvangt elke begeleide organisatie na een waarderend interview en visiesessie een adviesrapport over stappen voor integraal duurzaam inzetbaarheidsbeleid. Dit rapport omvat aanbevelingen en suggesties voor activiteiten/diensten binnen het beschikbare budget. Na de uitvoering van gekozen activiteiten volgt een evaluatierapport, een evaluatiegesprek, en een samenvattende rapportage met concrete aanbevelingen en handelingsplanaanwijzingen voor duurzame inzetbaarheid.

Interesse?

...