Privacyreglement

Privacyreglement Bewegen Werkt Holding B.V.

Algemene bepalingen

1. Begripsbepalingen
Als wordt gesproken over ‘zijn’ of andere verwijzingen naar mannelijke personen, worden alle natuurlijke personen bedoeld.

1.1 Persoonsgegeven:
Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (levend persoon).

1.2 Bijzondere persoonsgegevens:
Persoonsgegevens over iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap van een vakvereniging en om strafrechtelijke persoonsgegevens en persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband met een opgelegd verbod naar aanleiding van dat gedrag. In dit document wordt bij verwijzing naar persoonsgegevens ook bijzondere persoonsgegevens bedoeld.

1.3 Verwerking van persoonsgegevens:
Elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens. Dat is in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.

1.4 Bewegen Werkt Holding B.V. (de Verwerkers Verantwoordelijke):
Dit betreft de medewerkers van de Bewegen Werkt Holding B.V. (hierna wordt dit Bewegen Werkt genoemd) en haar werkmaatschappijen die in aanraking komen met persoonsgegevens.

1.5 Verwerker:
Degene die voor Bewegen Werkt de persoonsgegevens verwerkt, zonder aan haar rechtstreeks gezag te zijn onderworpen, zoals een softwarebouwer of hostingprovider, een licentiehouder van één van de diensten van Bewegen Werkt, een ZZP-er, et cetera.

1.6 Betrokkene:
Degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft. Dit betreft de opdrachtgever of deelnemer bij één van de diensten van Bewegen Werkt.

1.7 Derde:
Ieder, niet zijnde Bewegen Werkt, de verwerker, de betrokkene, of enig persoon onder rechtstreeks gezag van Bewegen Werkt.

1.8 Toestemming van de betrokkene:
Betrokkene heeft kennis van de aard, het doel, de wijze en reikwijdte van de gegevensverwerking en geeft in vrijheid ondubbelzinnige toestemming voor de verwerking van zijn/haar gegevens door Bewegen Werkt.

1.9 Uitdrukkelijke toestemming van betrokkene:
Betrokkene heeft kennis van de aard, het doel, de wijze en reikwijdte van de gegevensverwerking en geeft in vrijheid ondubbelzinnige toestemming voor de verwerking van zijn/haar gegevens door Bewegen Werkt waarbij deze toestemming expliciet bevestigd wordt door betrokkene door een directe verklaring (bewuste handeling).

1.10 Inzage:
Onder inzage van persoonsgegevens wordt verstaan het inzien van persoonsgegevens zonder over verwerkingsbevoegdheid te beschikken waarmee de gegevens onder verantwoordelijkheid blijven van Bewegen Werkt.

1.11 Autoriteit Persoonsgegevens:
De organisatie die toezicht houdt op de naleving van de privacywetgeving.

2. Toepassingsgebied

Dit reglement is van toepassing op elke verwerking van persoonsgegevens door Bewegen Werkt. Op de persoonsgegevens is de geldende wet en regelgeving rondom bescherming persoonsgegevens van toepassing. Als verwerkers verantwoordelijke in de zin van dit reglement wordt aangemerkt:

Bewegen Werkt Holding B.V. (afgekort Bewegen Werkt)
Per adres: Welnalaan 5, 7523 NG Enschede
Per mail: info@bewegenwerkt.nl

Alle aan Bewegen Werkt Holding B.V. verbonden werkmaatschappijen:

  • Bewegen Werkt BV
  • Ergo Control B.V.
  • ACE Nederland BV (Allen Carr’s Easyway ‘Stoppen met roken’)
  • Bewegen Werkt Vastgoed BV
  • Beweeg Mee BV

houden zich aan dit reglement.