Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Bewegen Werkt Holding B.V.

1. Toepasselijkheid

Alle aan Bewegen Werkt Holding B.V. verbonden werkmaatschappijen (Bewegen Werkt B.V., Ergo Control B.V. en Allen Carr’s Easyway ‘Stoppen met roken’ B.V.) houden zich aan dit reglement.

In het vervolg zal naar de holding en alle werkmaatschappijen verwezen worden onder de noemer Bewegen Werkt. De voorwaarden zijn van toepassing op alle onderdelen (o.a. testen en mogelijke follow-up) van het betreffende product of dienst.

Voor het gebruik van websites die door Bewegen Werkt worden aangeboden en het gebruik van webbased applicaties zijn extra voorwaarden van toepassing die in punt 5 van deze verklaring benoemd worden.

2. Begripsbepaling

Verwijzer:
De natuurlijke persoon, rechtspersoon of het bestuursorgaan dat, alleen of tezamen met anderen, de deelnemer aanmeldt of opgeeft voor deelname aan een dienst van Bewegen Werkt. Onder deze definitie valt ook de term contactpersoon die in deze verklaring en/of akkoordverklaring van Bewegen Werkt voorkomt. In de definiëring wordt de contactpersoon gelijk gesteld aan de verwijzer.

Opdrachtgever:
De natuurlijke persoon, rechtspersoon of ieder ander die de opdracht verleent aan Bewegen Werkt om een dienst of onderzoek uit te voeren.

Gegevens: Alle gegevens die rondom de dienst worden verzameld, bevat

  • Persoonsgegeven: elk gegeven dat redelijkerwijs en zonder onevenredige inspanning herleidbaar is tot een individuele natuurlijke persoon en dat door Bewegen Werkt verkregen is in het kader van de dienstverlening.
  • Gegevens die ontstaan bij deelname aan een dienst (bv. presentiegegevens, testgegevens of communicatiegegevens etc.).

Onderzoek: Iedere vorm van kwantitatief en/of kwalitatief onderzoek met gebruikmaking van statistische of andere wetenschappelijke methodes waarmee wordt beoogd over doelgroepen of populaties uitspraken te doen op groepsniveau (niet individueel identificeerbaar).

Follow-up:
Extra vragenlijsten, testen of gesprekken of gespreksverslagen na het einde van de oorspronkelijke dienst.

Bewegen Werkt richt zich op het bevorderen van gezondheid, het werkvermogen en de productiviteit van mensen. Om dit doel te bereiken heeft Bewegen Werkt per werkmaatschappij verschillende producten en diensten, waarvan onderstaand voorbeelden. Een complete actuele lijst is op te vragen via info@bewegenwerkt.nl.

  • Beweegprogramma en werkfit-trajecten voor uitkeringsgerechtigden
  • Advies, trainingen, metingen en interventies voor werkgevers
  • Training stoppen met roken voor werkgevers en particulieren

3. Voorwaarden betreffende de diensten

3.1 Bewegen Werkt zorgt door middel van trainingsvormen en professionele begeleiding dat risico’s voor u uitermate gering zijn. Uw veiligheid staat bij ons bovenaan.

3.2 Bewegen Werkt zorgt voor een goede bescherming van uw persoonsgegevens. Zie hiervoor het privacyreglement.


4. Voorwaarden betreffende de deelnemer

4.1 Door deelname aan een product of dienst van Bewegen Werkt verklaart u, dat u deelneemt met de daaraan verbonden mogelijke risico’s (inclusief eventuele follow-up).

4.2 Bij meerdere diensten wordt u gevraagd een samenwerkingsovereenkomst te tekenen. Door het tekenen van de samenwerkingsovereenkomst geeft u aan, dat u uw uiterste best zal doen aanwezig te zijn bij alle bijeenkomsten/onderdelen en eventuele follow-up en daarbij zo goed mogelijk uw best zal doen. Indien u verhinderd bent, laat u dit tijdig weten bij de betreffende medewerker van Bewegen Werkt.

4.3 U dient gegeven richtlijnen en adviezen met betrekking tot de dienst te volgen en deze niet te
overschrijden.
5. Voorwaarden voor het gebruik van websites


5.1 Onze websites zijn met de grootste zorg gemaakt. Desondanks kunnen wij niet garanderen dat de inhoud geheel foutloos is of dat de website continu beschikbaar is. Gebruikers kunnen geen rechten ontlenen aan eventuele fouten op de website. Gebruik van onze websites is geheel voor eigen risico. Behoudens grove schuld door opzet of nalatigheid, is Bewegen Werkt Holding B.V., evenals verbonden werkmaatschappijen en bedrijven, niet aansprakelijk voor schade (als gevolg van fouten op, of het niet beschikbaar zijn van de website, dan wel enige andere vorm van schade) die een gebruiker, direct of indirect, ondervindt als gevolg van gebruik van onze websites.


5.2 De informatie op onze websites wordt regelmatig aangevuld. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

5.3 Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in onze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Bewegen Werkt.


5.4 Bewegen Werkt betracht uiterste zorgvuldigheid in het selecteren van verwijzingen of hyperlinks naar andere websites. Wij kunnen echter niet instaan voor de inhoud, het functioneren, de diensten en de kwaliteit van deze diensten of producten die daarop worden aangeboden. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke websites.


5.5 Onze websites slaan in sommige gevallen cookies op uw systeem op. Deze cookies hebben een beperkte levensduur (maximaal 5 jaar) en bevatten informatie welke een goede beleving van deze website ondersteunen. Mocht u dit niet willen dan dient u zelf de instellingen te wijzigen waardoor cookies niet op uw systeem mogen/kunnen worden opgeslagen.
6. Aansprakelijkheid

6.1 Noch Bewegen Werkt, noch één hunner werknemers aanvaardt enige aansprakelijkheid voor mogelijke ongevallen, blessures of andere risico's (inclusief diefstal van persoonlijke eigendommen), wanneer geen sprake is van verwijtbaar gedrag van die medewerkers.

6.2 Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de websites, of met de tijdelijke onmogelijkheid om websites te kunnen raadplegen.

6.3 Bewegen Werkt heeft een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor al haar medewerkers. De aansprakelijkheid jegens derden is steeds beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.

7. Privacy

Voor privacy verwijzen wij u naar ons privacyreglement. Bereikbaar via de link (klik op privacyreglement) of via onze website www.bewegenwerkt.nl op onze contactpagina. Ook kunt u het privacyreglement opvragen via info@bewegenwerkt.nl.

8. Klachtenreglement

Zie volgende pagina